WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

Podstawa prawna: art. 53a ustawy o pomocy społecznej

Kto jest uprawniony do wynagrodzenia?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, opiekunem dziecka powinna w pierwszej kolejności zostać osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takich osób, opiekunem może być krewny lub osoba bliska dziecku lub jego rodzicom.

Nie zawsze jednak ustanowienie opiekuna wśród krewnych jest możliwe.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, opiekunem dziecka powinna w pierwszej kolejności zostać osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takich osób, opiekunem może być krewny lub osoba bliska dziecku lub jego rodzicom.

Nie zawsze jednak ustanowienie opiekuna wśród krewnych jest możliwe.

W takim wypadku sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi. Sąd może również zwrócić się o wskazanie opiekuna do placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub do schroniska, jeżeli dziecko przebywa w takiej placówce.

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobą uprawnioną do wynagrodzenia jest osoba, która sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądu powszechnego.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Jak przebiega realizacja świadczenia?

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki jest szczególnym rodzajem świadczenia z pomocy społecznej, i odbywa się według poniższych zasad:

świadczenie realizowane jest w postępowaniu bezdecyzyjnym;

w postępowaniu o udzielenie świadczenia nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego niezbędna dokumentacja to:

  • wniosek o wypłatę świadczenia,
  • kopia zaświadczenia o ustanowieniu opiekunem prawnym (oryginał do wglądu – celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem),
  • kopia postanowienia sądu o przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (oryginał do wglądu – celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem);

rozpoczęcie realizacji świadczenia następuje zgodnie z treścią rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu sądu o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

UWAGA!

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Translate »
Skip to content