O OŚRODKU

Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach i zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pomocową.

Naszym założeniem jest udzielanie profesjonalnych porad, wsparcia i pomocy.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o podejmowanych przez Nas działaniach, aktualnych wydarzeniach z obszaru polityki społecznej, formach pomocy i warunkach ich przyznawania. Ponadto Nasza strona ułatwi Państwu dotarcie do innych służb, organizacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców Gminy Dwikozy.

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Udzielane wsparcie nie ogranicza się jedynie do świadczeń pieniężnych. Oferta Ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Gminy kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Efektywność udzielanej pomocy opiera się na szerokiej współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, placówkami oświaty i zdrowia oraz Policją.

Szeroki katalog świadczeń ma na celu zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i długotrwale chorym.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i profesjonalizm kadry dla zagwarantowania wysokiego poziomu udzielanego przez nas wsparcia, pomocy i poradnictwa. W swojej działalności wykorzystujemy skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Dwikozy, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy.

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/33/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r.

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Translate »
Skip to content