WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 na rok 2023

Gmina Dwikozy w 2023 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu: 130 00,00 zł

 • dotacja celowa z budżetu państwa: 78 000,00 zł 
 • środki własne gminy: 52 000,00 zł

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (MP z 2018r. poz. 1007). Jest to rządowy program – realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpił dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m. in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego. Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodne z art. 7 w/w ustawy pomoc udzielana będzie m.in. z uwagi na:

 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwałą lub ciężką chorobę,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudność w integracji cudzoziemców,
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm,
 • narkomanię,
 • zdarzenie losowe,
 • klęskę żywiołową

oraz przy spełnieniu kryterium dochodowe, (200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj. 1200,00 zł dla osoby w rodzinie1552,00 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające w/w wsparcia. Przyznanie pomocy nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Translate »
Skip to content