Kryteria przyznawania świadczeń pomocy społecznej

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej pomocy społecznej udziela się z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 14. alkoholizmu lub narkomanii,
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych. Obecnie kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł. Niezbędne jest przy tym wystąpienie, co najmniej jednej z w/w okoliczności.

Zgodnie z definicją z ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Translate »
Skip to content