Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE
16 900,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
16 900,00 ZŁ


Wykonawcą ProgramuOPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 16 900,00 zł.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Dwikozy: styczeń- grudzień 2024 r.

Głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności!

REALIZACJA PROGRAMU:

Łączna liczba godzin usług w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01-2024 r. – 31.12.2024 r.- wyniesie 198 godzin w skali roku, natomiast pobytu całodobowego 10 dób.

Translate »
Skip to content