Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W RAMACH PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE
818 856,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
818 856,00 ZŁ


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Dnia 08 lutego 2024 r. podpisana została umowa na finansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Wykonawcą zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 818.856,00 zł.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Dwikozy: styczeń- grudzień 2024 r.

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji mają na celu zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.

Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika.

ADRESACI  PROGRAMU:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

–  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

–  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

–  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA : 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły  lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

REALIZACJA PROGRAMU:

Łączna liczba godzin usług asystencji osobistej w okresie od 01.01-2024 r. – 31.12.2024 r.- wyniesie 14640 w skali roku.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:
Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024,  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  lub pod numerem telefonu (15) 831 18 16.

Translate »
Skip to content