OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że na stronie BIP OPS w Dwikozach zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

Translate »
Skip to content