ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Mając na względzie zapisy znajdujące się w Rozdziale 6, Podrozdziale 6.1 Pkt 5a) oraz Podrozdziale 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, osoby fizyczne do złożenia propozycji współpracy oraz do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w związku z realizacją projektu pn. „Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy).

Zakres i tematyka szkoleń:

– ,,Opiekunka środowiskowa” dla 5 osób trwające 16 dni po 6h tj. 96 h/osoba,

– ,,Profesjonalna pomoc kuchenna” dla 7 osób trwające 7 dni po 6 h= 42 h/osoba,

– „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” dla 4 osób trwające 35h/osoba) wraz z opłaconym egzaminem w Urzędzie Nadzoru Technicznego.

Podczas szkoleń wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się.

W ramach szkoleń wykonawca musi zapewnić salę na zajęcia dydaktyczne, materiały na zajęcia, catering – serwis kawowy podczas trwania zajęć oraz obiad, wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające nabycie, poniesienie lub zmianę kwalifikacji i/lub kompetencji. Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować przebieg szkolenia oraz jego efekty. W tym celu po zakończeniu szkoleń przekaże Zamawiającemu: listy obecności, dziennik zajęć, dokumentację szkoleniową, kopię certyfikatów, ankiet oceniających jakość i przydatność szkoleń, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, zdjęcia.

Szkolenia będą realizowane w miesiącach listopad-grudzień 2019r.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia w/w szkoleń.

Zaproszenie do współpracy stanowi etap procedury polegający na złożeniu propozycji współpracy oraz oferty cenowej, do których stosuje się wytyczne rozdziału 6.5 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 opublikowanych na stronie https://www.miir.gov.ploraz http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/(wersja lipiec 2017).

SZCZEGÓŁY

Translate »
Skip to content