OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia prawa do:

  • świadczenia „Dobry start”
  • świadczenia wychowawczego 500+
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia dla rodzin zastępczych
  • świadczenia z pomocy społecznej
  • świadczenia rodzinnego
  • świadczenia „Za życiem”
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • świadczenia Karta Dużej Rodziny
  • świadczenia pomocy żywnościowej

– na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wykonując czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami oraz wykonując czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, a także na podstawie art. 9 ust. 2 pkt b) wykonując czynności niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora; /podane dane będą przetwarzane

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne,

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Translate »
Skip to content