Informacje o Karcie Dużej Rodziny

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach, I piętro, p. 27 w godzinach od 7.00 do 15.00 (nr tel. 15 831 18 16).

Karta Dużej Rodziny realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz.1390 z późn. zm.) i zmian wprowadzonych Ustawą z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r., poz. 952) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2019, poz. 99) z dnia 17 stycznia 2019 r.

Informacje dotyczące kart i ich przyznawania.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu.

Przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z Karty Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia powyższe warunki.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno- Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie osoby posiadające prawo do Karty, automatycznie otrzymały Kartę w formie elektronicznej. Dla nowych wniosków karta elektroniczna otrzyma status „Wydana” od razu po zatwierdzeniu pozytywnej decyzji o przyznaniu Karty w dowolnej formie.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą teraz korzystać z kart elektronicznych i przeglądać dane karty w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Informujemy, że rodziny, które składają wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny po raz pierwszy nie ponoszą żadnych opłat.

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów przyznających uprawnienia zamieszczone są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl oraz na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

Translate »
Skip to content