Program „Czyste Powietrze” 2.0

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, może złożyć wniosek pn.: „Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego” celem uzyskania w/w zaświadczenia.

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Jak uzyskać druk wniosku?

Gdzie i jak można złożyć wniosek?

Wniosek należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy.

W związku z ciągle utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i z uwagi na zamknięcie budynku Urzędu Gminy dla bezpośredniej obsługi interesantów, w sprawach skierowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr. 15 831 18 16.

W sprawach dotyczących wydania zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze” (dotyczących m. in. pobrania druków, złożenia wniosków, przedłożenia dodatkowych dokumentów do wniosku, złożenia wyjaśnień w sprawie, itp.) zalecamy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny pod nr 15 831-18 -16, a w dalszej kolejności kontakt za pomocą dostępnych kanałów komunikacji na odległość, tj.:

  1. platformy e–PUAP – adres ESP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach na Platformie ePUAP: /OPSDwikozy/SkrytkaESP
  2. poczty elektronicznej: ops@dwikozy.gmina.pl (charakter jedynie pomocniczy)
  3. poczty tradycyjnej: ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
  4. poprzez skrzynkę na korespondencję umieszczoną przed budynkiem Urzędu Gminy (korespondencja powinna być zapakowana w kopertę zaadresowaną do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Co oznacza pojęcie „gospodarstwo domowe”, użyte we wniosku?

Jak stanowi art. 411 ust 10j prawo ochrony środowiska: Gospodarstwo domowe tworzą:

1)osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

albo

2)osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Podstawa prawna:

  • 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla potrzeb Programu „Czyste powietrze”:

Dla potrzeb wydawania w/w zaświadczenia przyjmuje się do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS, na podstawie art. 18 ustawy z dnia15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r., poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku w okresie od 01 sierpnia do 23 września gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Translate »
Skip to content