Dodatek węglowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 24 sierpnia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Gdzie składa się wniosek o dodatek węglowy?

Zgodnie z art. 2 ust. 12 ustawy wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Jednocześnie w art. 2 ust. 15 ustawy wskazano, że wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W konsekwencji, w celu zapewnienia sprawności procesu weryfikacji wniosków i wypłacania dodatków przez gminy ustawodawca uznał, że zasadne jest wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku. Wniosek ten powinien zwierać przy tym wszystkie dane i informacje niezbędne gminie do dokonania jego weryfikacji, zgodnie z przywołanymi kryteriami ustawowymi.

Wzory wniosku o dodatek węglowy

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego obejmuje swoim zakresem dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Weryfikacja tych danych przez gminę wynika z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy (zob. art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym).

We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Przez rachunek bankowy należy rozumieć także rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

We wniosku trzeba wskazać źródła ogrzewania na węgiel

Kluczowe z punktu widzenia weryfikacji przez gminę przesłanek wypłaty dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, jest zawarcie we wzorze wniosku informacji o głównym źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Mając na względzie brzmienie art. 3 ust. 4 ustawy, w II części wniosku zawarto oświadczenia wnioskodawcy o zgodności z prawdą wskazanych we wniosku danych.

Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej:

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody?

Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.

Wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Jaki jest termin wypłaty dodatku węglowego?

Dodatek węglowy gmina wypłaci w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy — terminy

Zgodnie z projektem, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Pieniądze będą pochodziły z budżetu państwa.

Ustawa przewiduje, że maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosić będzie 11,5 mld zł.

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez ePUAP?

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

PYTANIE: Jak mam złożyć wniosek o dodatek węglowy przez ePUAP? Nie umiem w ePUAP znaleźć elektronicznej wersji formularza.

ODPOWIEDŹ: Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i tam wyślij wniosek o dodatek węglowy opatrując go podpisem elektronicznym (1. Profilem zaufanym albo 2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wniosek o dodatek węglowy w ePUAP – wykonaj  następujące czynności:

Krok 1. Sprawdź na stronach internetowych urzędu gminy, która z gminnych instytucji w Twoim miejscu zamieszkania, zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatków węglowych.

Krok 2. Wypełnij formularz w formacie Word albo PDF, złóż podpis odręczny w każdej z części wniosku gdzie jest pozycja „podpis wnioskodawcy”. W praktyce wymaga to wydrukowania wypełnionego dokumentu (lub wypełnienia odręcznego wydrukowanego wzoru wniosku), podpisania i zeskanowania go z Twoim podpisem. 

Krok 3. Zaloguj się do portalu ePUAP, znajdź interesujący Cię MOPS albo OPS. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i tam wyślij pismo opatrując je podpisem elektronicznym. Możesz oczywiście skorzystać nie tylko z profilu zaufanego, ale i e-podpisu kwalifikowanego.

WAŻNE! Jeżeli nie masz profilu zaufanego, to możesz w 15 minut założyć go korzystając z internetowego konta bankowego.

Informację o przyznaniu dodatku otrzymasz na wskazany we wniosku adres email.

Informacji nie otrzymasz, jeżeli nie podałeś we wniosku swojego emaila.

Dodatek wpłynie na Twoje konto bankowe (o ile podałeś jego numer we wniosku).

Jeżeli nie zrobiłeś tego, pieniądze odbierzesz w kasie banku: Bank Spółdzielczy Sandomierz o/Dwikozy, ul.  Spółdzielcza 6a, 27-620 Dwikozy. 

Translate »
Skip to content