Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

UWAGA!

Uczestnik programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 18.11.2023r. składając w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15 kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

Więcej informacji na temat programu można uzyskać telefonicznie:

Magdalena Mazur tel. 15 831 18 16 wew.43

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Translate »
Skip to content